ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੁੜਵਾਂ

ਜੁੜਵਾਂ ਜਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ
ਜੁੜਵਾਂ

ਜੁੜਵਾਂ ਜਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਤਾਂ ਨੂੰ & # 39; ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? & # 39; & # 39; ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? & # 39; ਜੁੜਵਾਂ ਜਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜੁੜਵਾਂ

ਜੁੜਵਾਂ ਜਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਤਾਂ ਨੂੰ & # 39; ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? & # 39; & # 39; ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? & # 39; ਜੁੜਵਾਂ ਜਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ