ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਂਤ

ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਾਂਤ

ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਾਂਤ

ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ