ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਣੇਪਾ u00e1

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ 7 ਕਾਰਨ
ਜਣੇਪਾ u00e1

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ 7 ਕਾਰਨ

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ. ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਅੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਣੇਪਾ u00e1

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ 7 ਕਾਰਨ

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ. ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਅੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ