ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਸਾਜ

ਸ਼ਾਂਤਲਾ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਾਜ
ਮਸਾਜ

ਸ਼ਾਂਤਲਾ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਾਜ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਸਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਲਾ ਮਸਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੌਇਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ' ਤੇ ਕਰੀਮ ਪਾਓ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮਸਾਜ

ਸ਼ਾਂਤਲਾ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਾਜ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਸਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਲਾ ਮਸਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੌਇਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ' ਤੇ ਕਰੀਮ ਪਾਓ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ