ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਿਹਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ
ਸਿਹਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ growੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਮੁ keysਲੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੋਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿਹਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ growੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਮੁ keysਲੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੋਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ