ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੰਗ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ
ਰੰਗ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਸਭ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਂਗ-ਸ਼ੂਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਲਈ appropriateੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. .

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਰੰਗ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਸਭ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਂਗ-ਸ਼ੂਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਲਈ appropriateੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. .
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ