ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਸਰ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ
ਕਸਰ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ womenਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਸਰ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ womenਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ